Jeśli wybierasz się na wakacje do Chorwacji, przed wyjazdem powinieneś zainteresować się ubezpieczeniem na wyjazd za granicę. Częściową ochronę ubezpieczeniową zapewnia EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, na podstawie której można korzystać ze świadczeń medycznych w Chorwacji od 1 lipca 2013 roku,. Są to takie świadczenia jak:

  1. podstawowa opieka medyczna, szpitalna, specjalistyczna,
  2. leki, które są uwzględnione na liście Chorwackiego Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego (HZZO),
  3. opieka dentystyczna i protetyczna,
  4. środki zaopatrzenia ortopedycznego.

Jednak czy sama EKUZ wystarczy jako ochrona na zagraniczny wyjazd?

Dla kogo jest EKUZ?

Wydanie EKUZ jest bezpłatne. Wniosek można złożyć osobiście w najbliższej placówce, listownie lub pocztą elektroniczną. Podstawowym warunkiem do otrzymania EKUZ jest posiadanie prawa do świadczeń zdrowotnych na terenie Polski, czyli bycie osobą ubezpieczoną w ramach NZF. EKUZ nie przysługuje osobom, które przestały podlegać polskiemu ustawodawstwu przez podjęcie pracy w innym kraju członkowskim UE/EFTA lub nie są już ubezpieczone w NFZ.ekuz w chorwacji

Karta EKUZ jest ważna odpowiednio:

  1. do 6 miesięcy dla osób ubezpieczonych i zatrudnionych, prowadzących rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą, pobierających rentę, członków rodzin, studentów zgłaszanych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;
  2. do 5 lat dla osób pobierających świadczenia emerytalne;
  3. do 2 miesięcy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;
  4. do 6 miesięcy dla kobiet w okresie ciąży i porodu, mających polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania na terytorium RP;
  5. do 90 dni dla osób, które spełniają kryterium dochodowe dla otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej;
  6. do 42 dni dla kobiet w okresie połogu, które mają polskie obywatelstwo i zamieszkują na terytorium RP.

Pracownicy delegowani przez pracodawców z Polski na tymczasowe stanowisko za granicą mogą otrzymać EKUZ na okres oddelegowania.

Kiedy można skorzystać z EKUZ?

Osobie, która posiada EKUZ, przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz w każdym przypadku ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne, biorąc pod uwagę przewidywany czas pobytu pacjenta w państwie. Osoby ubezpieczone mogą korzystać z opieki specjalistycznej oraz szpitalnej na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego, który udziela świadczeń w ramach praktyki ogólnej.

EKUZ nie gwarantuje bezpłatnego leczenia

W każdym państwie członkowskim UE/EFTA osoba, która posiada EKUZ, powinna być potraktowana tak samo jak ubezpieczony obywatel tego kraju, który korzysta z usług medycznych w publicznych placówkach zdrowia. Należy tam przedłożyć swój dowód osobisty, na miejscu mogą wymagać również od nas kserokopii dokumentu, dlatego lepiej zrobić kilka zawczasu. W Chorwacji można korzystać z EKUZ z placówek, które mają podpisaną umowę z Chorwackim Funduszem Ubezpieczenia Zdrowotnego (HZZO). Jeśli poszkodowany polski turysta będzie potrzebował płatnego leczenia, będzie musiał za nie zapłacić tyle samo, ile obywatel Chorwacji – EKUZ nie pokryje tych kosztów.

To jeszcze nie wszystko – w niektórych krajach zagranicznych, w tym w Chorwacji, obowiązuje współpłacenie za niektóre medyczne świadczenia podstawowe, więc turysta z EKUZ również będzie musiał dopłacić. Czyli turysta w Chorwacji może ponieść np. do 20 proc. wartości kosztów świadczeń. Za świadczenia lekarza rodzinnego i ginekologa dopłacisz np. 10 kun, czyli 5,50 zł. Za leczenie stomatologiczne również obowiązuje dopłata w wysokości 20% jego kosztów. Wartość minimalna współpłacenia nie może być niższa niż odsetek podstawy budżetowej, który wynosi 3,326 kun, a wartość maksymalna 60,13% podstawy budżetowej lub 2 tysiące kun w przypadku leczenia szpitalnego. Współpłacenie nie obejmuje dzieci do 18. roku życia, które stale mieszkają w Chorwacji. Za wykupienie leków w aptece bez recepty ponosi się 100% odpłatności. Jeżeli chodzi o recepty – leki, które znajdują się na liście sporządzonej przez HZZO, może wypisywać tylko lekarz rodzinny, który udziela świadczeń w ramach praktyki ogólnej.

Ponoszenia częściowych kosztów udzielanych świadczeń można uniknąć tylko wtedy, kiedy ma się wykupione dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne na wyjazd za granicę.

Czego nie pokrywa EKUZ?

EKUZ (https://www.ubezpieczeniaonline.pl/turystyczne/a/jak-uzyskac-europejska-karte-ubezpieczenia-zdrowotnego/10.html) nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski. Jednak prezes NFZ lub dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może wydać zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w Polsce, kiedy koszty leczenia za granicą są wyższe niż koszty leczenia i transportu w kraju, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że NFZ weźmie pod uwagę koszty transportu możliwie najtańszym środkiem komunikacji, jaki nie zaszkodziłby obecnemu stanowi poszkodowanego. NZF nie pokrywa w ogóle transportu osoby zmarłej za granicą do Polski, kosztów akcji poszukiwawczej oraz ratowniczej.

Jak odzyskać poniesione koszty?

Kiedy zostaniesz obciążony opłatą za usługę medyczną (w wypadku, kiedy nie jest to usługa wymagająca tylko wkładu własnego), możesz uzyskać zwrot tych kosztów po powrocie do Polski. Powinieneś złożyć wniosek o zwrot kosztów do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Jeżeli korzystałeś z leczenia w prywatnej placówce zdrowia, koszty usług medycznych nie podlegają zwrotowi.

Jak widać, posiadanie karty EKUZ nie zapewnia kompleksowej ochrony. Żeby być dobrze ubezpieczonym, konieczne jest wykupienie prywatnej polisy turystycznej, której zakres można ustalić indywidualnie.

Informacje można uzyskać w regionalnych oddziałach HZZO bądź w chorwackiej instytucji łącznikowej, którą jest HZZO.

Dane kontaktowe chorwackiej instytucji łącznikowej:

Hrvatski Zavod za Zdravstveno Osiguranje (HZZO)

Margaretska 3

10 000 Zagrzeb

Chorwacja

Telefon: +385 1 4806-333

Faks: +385 1 4812-606

www.hzzo.hr

Zostaw komentarz